Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και καθαρισμού στρωμάτων ύπνου στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο : Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και καθαρισμού δεκαπέντε (15) στρωμάτων ύπνου σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την επόμενη της ημερομηνίας της απευθείας ανάθεσης έως και στις 30-04-2021. Η απολύμανση και ο καθαρισμός των στρωμάτων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Αττικής.

Η παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται: α) το παρόν έντυπο Προσφοράς, β) υπογεγραμμένο το έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γ) πιστοποίηση ISO 9001 και δ) σχετική άδεια από αρμόδιο Φορέα.

Κατά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική  Ενημερότητα (πλην Κεντρικής Διοίκησης), β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 19-03-2021 και ώρα 10:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 343) (αρμόδιος Σπυρίδων Ζώτος) ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.