Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου multidisciplinary research cooperation on information suppression and diaspoRa communitiES as a target of fOreign iNformation mAnipulation aNd inTerference «RESONANT»

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο αυτό την 30/04/2024, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 και ανακοινώνει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης υποψηφίων για συνεργασία  με το Κέντρο, ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου RESONANT, για τη θέση: Μηχανικός Επιστήμης Δεδομένων (Data Science Engineer).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μοριοδότηση Προσόντων Μοριοδότηση Συνέντευξης Τελική Βαθμολογία Εισήγηση Επιτροπής
Α001 1297,50 200,00 1497,50 Μη επιλεχθείς
Α002 1637,50 383,34 2020,84 Επιλεχθείς

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης από την 08/06/2024. Λοιπές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link).

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

Δρ Γεώργιος Κοσμίδης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.