ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 302/ 22 – 11 -2017 Απόφασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., ματαιώνει την διενέργεια του υπ’ αριθ. 8281-Γ από 7/11/2017 Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού της 15ης  Νοεμβρίου 2017  σχετικά με την ανάθεση του έργου:

«Ανακατασκευή Αίθουσας Ιστορικού Αρχείου», προϋπολογισμού Σαράντα Δύο χιλιάδων ευρώ (42.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή.

Ο Διαγωνισμός θα Επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή στα τηλέφωνα: 210-7710805 & 210-7481347 εσωτ. 394, 373 – FAΧ 211 1004499, email: kemea@kemea.gr ).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Καθ. Παναγιώτης Τσάκωνας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.