Ανακοίνωση Εξετάσεων Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας Νοέμβριος 2012

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2012

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), στο πλαίσιο συνεργασίας του με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), ανακοινώνει τη διοργάνωση εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 20η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και οι οποίες θα επαναλαμβάνονται αναλόγως με το πλήθος των αιτήσεων συμμετοχής που θα κατατεθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο ΕΔΩ).

2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής.

4. Κάποιο από τα παρακάτω:

– Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας

– ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα

– ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών

– ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης

– ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τη Δευτέρα 22/10/2012 μέχρι και τη Δευτέρα 29/10/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 , ΑΘΗΝΑ

[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Π.Ι.Α.]

Δεν θα γίνονται δεκτές, αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) και εφόσον ο ενδιαφερόμενος γίνει δεκτός προς Πιστοποίηση, θα ενημερώνεται για το ύψος και τους τρόπους καταβολής των εξέταστρων.

Το τελικό πρόγραμμα των εξετάσεων της 20ης Νοεμβρίου 2012, θα ανακοινωθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

Τον Κανονισμό Πιστοποίησης των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά από το δικτυακό τόπο (website) του ΚΕΜΕΑ (www.kemea.gr).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.