ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκκινεί η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική αξιοποίηση των αρχείων του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)

Ειδικότερα στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του περιεχομένου του ΚΕ.ΜΕ.Α μέσω της χρήσης συμβατικών, ηλεκτρονικών και διαδραστικών βιβλίων, αλλά και μίας πλατφόρμας e-learning. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνει ηλεκτρονικά το περιεχόμενο του βιβλίου του αξιοποιώντας ένα δείγμα διαθέσιμων αρχείων και στη συνέχεια, αφού το τροποποιήσει και το μορφοποιήσει κατάλληλα, να μπορεί να το εκτυπώνει σε διάφορες μορφές (π.χ. συμβατικό βιβλίο ή e-book). Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού βιβλίου ο χρήστης θα πρέπει επιπλέον να έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με αυτό προκειμένου να έρχεται σε καλύτερη επαφή με το γνωστικό του αντικείμενο. Τέλος, η ύπαρξη μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο χρήστης να μαθαίνει αποδοτικά μέσω της χρήσης πολυμέσων, της αξιοποίηση πολλαπλών αρχείων και την εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων εκπαίδευσης. Η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει μάλιστα να διαθέτει δυνατότητες τέτοιες ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως e-school, να υποστηρίζει δηλαδή τη δημιουργία τμημάτων και τον καθορισμό συγκεκριμένων μαθημάτων και υλικού ανά περίπτωση για τη διαδραστική εκμάθηση των ενδιαφερομένων.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης προκαταρκτικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προκαταρκτικής μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και υποβολής παρατηρήσεων ή/και απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση του εν λόγω αρχείου μέχρι την 12 Νοεμβρίου 2016. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν από το τέλος του 2016, το ΚΕ.ΜΕ.Α θα προχωρήσει άμεσα, στις αρχές του 2017, στη δημοσίευση προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σε σχέση με την προκαταρκτική διαβούλευση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ανθ. Αλειφέρη Δημήτριο τηλ. 2107710805 (εσωτ. 345) email:d.aleiferis@astynomia.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.