Ανακοίνωση Απόφασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. 19/07/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ                      
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 224/12-09-2005).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ    τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 22)», όπως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 6 του Ν.1400/1983 (ΦΕΚ Α’ 156), σύμφωνα με τις οποίες η προκήρυξη  διαγωνισμού ή επιλογής για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε κρατικά  νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού δικαίου γίνεται με κοινή απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας της  Κυβέρνησης και του  αρμόδιου Υπουργού και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να παρέχει την έγκρισή του για την έκδοση της προκήρυξης μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό.
3.- Τις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.- Το υπ΄αριθμ. 43328/23-11-2005 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί εξαιρέσεως του ΚΕ.ΜΕ.Α από την διαδικασία προσλήψεων του ερευνητικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ .
5.- Την υπ΄αριθμ. 96/5-12-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α «Περί προκήρυξης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφαλείας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου».
6.- Την υπ’ αριθμ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α.
7.- Τις αποφάσεις  1351/1992, 1542/1995, 1894/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8.- Την υπ΄ αριθ. 243/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9.- Το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 1232/1982 και ως εκ τούτου η έκδοση της είναι μη νόμιμη.
10.- Τα πρακτικά της υπ’ αριθ. 203 από 18-7-2013 Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α..
11.- Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ως άνω προκήρυξης είναι σύντομο (εύλογο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 105/5/1 από 30-12-2008 προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικού σε θέματα ασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που την εξέδωσε και κάθε μεταγενέστερης πράξης της Διοίκησης που εκδόθηκε με βάση την ανωτέρω προκήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α
 Ο Πρόεδρος
Καθ. Μιχάλης Τσινισιζέλης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.