ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με α/α 30 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%, β) Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», γ) Την υπ’ αριθμ. 260 από 20-04-2016 απόφαση της  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., δ) Την υπ’ αριθμ. 268 από 08-08-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., ε)Την υπ’ αριθμ. 285 από 08/05/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., στ) Την υπ’ αριθμ. 291 από 18/07/2017 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ζ) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και η) Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών  για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών, σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την λήξη της Δράσης, 15/10/2020.
Για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προχωρά στην ζήτηση προσφορών με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού : 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

1. 1η Άσκηση  που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2017 (Π5.1. – 1η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων),

2. 2η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2018 (Π5.2 – 2η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων), 

3. 3η Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2019 (Π5.3 – 3η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων) και

4. 4ηΆσκησηπου θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2020 (Π5.4 – 4η Άσκηση Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Έκθεση Πεπραγμένων).

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

Το οπτικοακουστικό, διάρκειας περίπου 40΄- 45΄ λεπτών. Το video θα περιλαμβάνει επιλεγμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στη διαδικασία – κλιμάκωση της και οι οποίες θα προσομοιωθούν με την αξιοποίηση «ελεγχόμενων παικτών» που θα υποδυθούν ρόλους. Με μεθοδολογία κλιμάκωσης από τις απλές έως και τις πιο σύνθετες υποθέσεις μέσα από την προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν γνώσεις και αντανακλαστικά. Ως εκ τούτου, απαιτείται πολύωρη και μεθοδική μελέτη και βιντεοσκόπηση σεναρίων. Τα σενάρια κατά περίπτωση, εκτός της αφήγησης, και της μουσικής υπόκρουσης είναι πιθανό να απαιτούν ζωντανούς διαλόγους καθώς και πρόσωπα με εναλλαγή ρόλων, προκειμένου να προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. H ακριβής δομή του οπτικοακουστικού υλικού καθώς και η σκηνοθεσία και εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τον ανάδοχο.
Η ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (με κριτήριο ανάθεσης τη οικονομικότερη προσφορά) θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά-τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε σεναρίου:
• Σκηνοθεσία 

• Μετατροπή σεναρίου σε storyboard

• Διαχείριση κομπάρσων.

• Αφήγηση σεναρίου (voiceover) και ηχογράφηση σε υψηλή ποιότητα ήχου. 

• Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων και φωτογράφιση με επαγγελματική κάμερα και φωτισμό σε χώρους που απαιτούν τα σενάρια (Η εξασφάλιση άδειας βιντεοσκόπησης στους απαιτούμενους χώρους να αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου του έργου). 

• Φωτογράφιση. 

• Sound-design –  Μίξη ήχου με monitors. 

• Κάρτα ήχου. 

• Ηχογράφηση πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία πρωτότυπης μουσικής επένδυσης η χρήση της οποίας θα γίνει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα σενάρια και ο ανάδοχος θα κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. 

• Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί.

• Μοντάζ  σκηνών και ειδικών εφέ όπου αυτά απαιτούνται καθώς επίσης και χρήση προγράμματος επεξεργασίας καρτών – φωτογραφιών. 

• Λογισμικό επεξεργασίας ήχου – Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υποβολή σχετικής προσφοράς, παρακαλούμε βασιστείτε στο αρχείο που ορίζει τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος και οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών. Ως ανώτατη συνολική τιμή ορίζεται το ποσό των 24.750,00€. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως και ο Φ.Π.Α. 24%.Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά σε ισχύ, όποτε του ζητηθούν από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική. Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν έως και  06 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, τις προσφορές τους στο e-mail: cip@kemea-research.gr

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης τους.

Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο οικονομικό υπεύθυνο και τον κ Στεφάνου Νικόλαο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373) και στο 2131520765. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους. Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ Πρασσάκη Δημήτριο οικονομικό υπεύθυνο και τον κ Στεφάνου Νικόλαο τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 13.00-15.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 373) και στο 2131520765 .

 

Η Περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2014-2020) 

2 
   Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.