Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, επί της Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα, για το έτος 2020

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο εξασφάλισης της υγιεινής στις εγκαταστάσεις του και έχοντας υπόψη: 

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
 • Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Το Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019(Β-197) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
 • Το υπ’ αριθ. 15692 Εισηγητικό Σημείωμα με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, προϋπολογισθέντος ποσού 7.000,00 €, πλέον ΦΠΑ (24%).»

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ γίνεται στο πλαίσιο εξασφάλισης της υγιεινής και η ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό 7.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 8.680,00 ευρώ.

Οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, αποτελούνται συνολικά από δεκαεπτά (17) χώρους γραφείων, δύο (2) αντρικές τουαλέτες, αποτελούμενες από 6 θέσεις συνολικά & 4 νιπτήρες), δύο (2) γυναικείες τουαλέτες, αποτελούμενες από 5 θέσεις συνολικά & 4 νιπτήρες και 1 τουαλέτα για ΑΜΕΑ), έναν (1) χώρο κουζίνας (χώρος  παρασκευής καφέ με νεροχύτη και πάγκο), διαδρόμους κι έναν (1) χώρο συνεδριάσεων

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως και Παρασκευή) κατά τις ώρες από 09.00 έως 13.00, για χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2020, με έναρξη τον Ιανουάριο του έτους 2020. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας θα επιβλέπονται από το ΚΕΜΕΑ, διατηρώντας το δικαίωμα να υποδεικνύεται η εφαρμογή τους ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ένα εξειδικευμένο άτομο της αναδόχου εταιρείας, η οποία πρέπει να του παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και καθαριστικά προϊόντα. Το κόστος του εξοπλισμού (καρότσι, σκούπες, πανιά κ.α.) και των καθαριστικών (χλωρίνες, καθαριστικά τζαμιών και επιφανειών κ.α.) θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά και βαραίνει την ανάδοχο εταιρεία.

Η πληρωμή του κόστους των υπηρεσιών θα γίνεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου επί πιστώσει και καταβολή του χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε κρατήσεις ως εξής:

 • υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) συνολικού ποσού 0,07252% ως εξής: 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
 • υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) συνολικού ποσού 0,06%. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
 • Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση i.michalopoulos@kemea-research.gr.

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: i.michalopoulos@kemea-research.gr, περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση στο email που αποστέλλουν, το αργότερο έως το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4

ΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

101 77

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 – 7710805

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιωάννης Μιχαλόπουλος

email: i.michalopoulos@kemearesearch.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

www.kemea.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: i.michalopoulos@kemea-research.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

€7.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (24%)

CPV

90910000-9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

15692

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.