Συμπληρωματικές πληροφορίες / Διευκρινήσεις που αφορούν τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο με αριθμό μελέτης: 8129/2017, εκτιμώμενης αξίας: 42.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με αριθμό μελέτης: 8127/2017 (ΑΔΑΜ 17PROC002203914) οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς τα κάτωθι, διορθωμένα, έντυπα οικονομιών προσφορών:

  1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45431100-8 (Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων)
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.