Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο με αριθμό μελέτης: 8129/2017, εκτιμώμενης αξίας: 42.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Αθήνα, 07/11/2017

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Του Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  • Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
  • Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
  • Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Την υπ’ αριθ. 4081/2016 (ΦΕΚ-Β 4556/30-12-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α’ του N. 3429/2005 με την επωνυμία Κέντρο Μελετών Ασφάλειας».

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Νόμου 4412/16

επιλογή αναδόχου για το έργου: « Ανακατασκευή Αίθουσας Ιστορικού Αρχείου » με αριθμό

μελέτης: 8129/2017 και με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή.

 

Εκτιμώμενης αξίας: 42.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύνολο: 52.080,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

 

Ειδικότερα, η εκτιμώμενη αξία ανά CPV είναι:

  1. Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ CPV 45300000-0 (εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων): 8.000,00€
  2. Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ CPV 45431100-8 (εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων): 14.000,00€
  3. Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ CPV 45310000-3 (εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων): 20.000,00€

 

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

α.   Τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 (Α’ 147) και

β.  Τους όρους της διακήρυξης

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30.

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού (.pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός (.pdf)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ (.docx)

Τεχνική έκθεση – Ανάλυση Εργασιών

Οικονομική Προσφορά για CPV 45300000-0 (εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)

Οικονομική Προσφορά για CPV 45431100-8 (εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων)

Οικονομική Προσφορά για CPV 45310000-3 (εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.