Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 695-β΄ από Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθεια (1) διακομιστή (Server) για την κάλυψη αναγκών των δοκιμών της πλατφόρμας, στο πλαίσιο εκτ

Εκδόθηκαν σήμερα 26/05/2021 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας προμήθεια (1) διακομιστή (Server) για την κάλυψη αναγκών των δοκιμών της πλατφόρμας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού έργου FORESIGHT GA 833673 CPV (48800000-6)

 Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (28η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. ΕΡ: Εγγύηση Συμμετοχής απαιτείται ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει;

ΑΠ: Όχι δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής.

      2. ΕP: Προκαταβολή μπορεί να ζητήσει ο οικονομικός φορέας;

ΑΠ: Όχι δεν δύναται ο φορέας λόγω του καθεστώτος της λειτουργίας του να χορηγήσει προκαταβολή

      3. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5.Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τι απαιτείται να προσκομίσουν

ΑΠ: Από την παρούσα παράγραφο οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν μόνο αυτά που προβλέπονται στο εδάφιο α και στο εδάφιο ε

     4. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5 περίπτωση α, αρκεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας στην οποία δηλώνει εγγράφως 1 έργο (θα κατονομάζετε η επωνυμία του τελικού πελάτη και η καθαρή αξία του έργου) άνω των 40,000€ ή θα χρειαστεί να προσκομιστεί η αντίστοιχη σύμβαση;

ΑΠ: όχι δεν χρειάζεται η προσκόμιση της σύμβασης μόνο η υπεύθυνη δήλωση

     5. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5 περίπτωση β, η συγκεκριμένη προμήθεια δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών συνεπώς δεν θα χρησιμοποιηθεί τεχνικό προσωπικό. Συνεπώς σε τι αφορά η συγκεκριμένο παράγραφος;

ΑΠ: Το έντυπο της πρόσκλησης είναι τυποποιημένο από την Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ και δεν επιδέχεται τροποποιήσεις επί της αρχής. Στην παρούσα περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης – δικαιολογητικού ότι διατίθεται απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό καθόσον πρόκειται για προμήθεια

    6. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5. περίπτωση γ, η συγκεκριμένη προμήθεια δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών συνεπώς δεν θα χρησιμοποιηθεί τεχνικό προσωπικό. Συνεπώς σε τι αφορά η συγκεκριμένο παράγραφος;

ΑΠ: Ομοίως δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού καθόσον πρόκειται για προμήθεια.

    7. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5. περίπτωση δ, για την συγκεκριμένη προμήθεια δεν θα χρησιμοποιηθεί τεχνικός εξοπλισμός

ΑΠ: Ομοίως δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού για τη συγκεκριμένη περίπτωση

    8. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5. περίπτωση ε, τα πιστοποιητικά του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι προ απαιτούμενα της τεχνικής προσφοράς. Χεριάζετε κάτι περαιτέρω;

ΑΠ: Σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη «πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα». Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω.

Όσον αφορά το Α΄ μέρος του ΤΕΥΔ του παράρτημα ΙΙ της παρούσης διακήρυξης παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί αυτούσιο όπως παρακάτω. Εν συνεχεία ο οικονομικός φορέα θα συμπληρώσει όλο το ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται ως doc στην περίληψη της διακήρυξης που αναρτάται στην σελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. :

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)]

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50004

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 101 77 ΑΘΗΝΑ

– Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτριος Καβαλλιέρος

– Τηλέφωνο: 210-7710805 εσωτ. 399

– Ηλ. ταχυδρομείο: d.kavallieros@kemea-research.gr

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.Kemea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): προμήθεια (1) διακομιστή (Server) για την κάλυψη αναγκών των δοκιμών της πλατφόρμας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού έργου FORESIGHT GA 833673 CPV (48800000-6)

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο για την παράδοση των προσφορών τους.

 

                Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.