Προμήθεια πακέτων λογισμικού, ανώτατης εκτιμωμένης αξίας 50.690,00€ πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP και έχοντας υπόψη:

 

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Το Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01-04-2019 και Α’ 81/28-05-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις Προστασία πρώτης κατοικίας», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019(Β-197) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
 • Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει οριστεί φορέας υλοποίησης (Implementing body) του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498-CERTCOOP.
 • Tο υπ’ αριθ. Φ. 144.6/184/704584 έγγραφο από 14/10/2019, της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου με  τις προδιαγραφές/ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και το προϋπολογισμό του κόστους του εξοπλισμού.
 • Το υπ’ αριθ. 15099 Εισηγητικό Σημείωμα με θέμα την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.
 • Το απόσπασμα πρακτικού της 372ης Συνεδρίασης από 21/10/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. με θέμα την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP με απόφαση της υλοποίησης της.
 • Το υπ’ αριθ. 15099-λδ’ από 14/11/2019 ενημερωτικό σημείωμα.
 • Το υπ’ αριθ. 15099-λε’ από 14/11/2019 απόφαση έγκρισης δαπάνης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η προμήθεια πακέτων λογισμικού γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP  ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 50.690,00 πλέον Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα η ανωτατη εκτιμώμενη αξία για το κάθε υποείδος του παραρτήματος Ι είναι:

Υποείδος Α’

15.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Β’

11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Γ’

5.640,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Δ’

7.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Ε’

11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να καταθέσουν προσφορά για μέρος των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (Δηλαδή για το σύνολο των ειδών που ζητείται σε κάθε υποείδος του Παραρτήματος Ι). 

Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανά υποείδος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, τις ημερομηνίες που προβλέπει το άρθρο 2.4.2 της Διακήρυξης.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα, δηλαδή έως και την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.prassakis@kemea-research.gr, περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση.

Οι τυχόν διευκρινίσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kemea.gr).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4

ΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

101 77

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 – 7710805

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημήτριος Πρασσάκης

email: d.prassakis@kemearesearch.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

www.kemea.gr

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ / ΑΝΑ ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.4.2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 250 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

€50.690,00 πλέον Φ.Π.Α. (24%) –

Συγκεκριμένα:

Υποείδος Α’

15.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Β’

11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Γ’

5.640,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Δ’

7.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Υποείδος Ε’

11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

CPV

48621000-7 : 15.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.,

48300000-1: 11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.,

48730000-4 : 16.890.00€ πλέον Φ.Π.Α.,

48760000-3 : 7.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

15099-λζ’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

(ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

 

 Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (doc.)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.