Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» – 4ης Περιόδου 2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

 

Ανακοινώνει

τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 4ης έκτακτης περιόδου 2019, αποκλειστικά για υποψήφιους των οποίων εκκρεμεί η ανανέωση – χορήγηση αδειών οπλοφορίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», των οποίων εκκρεμεί το υποβληθέν αίτημά τους για χορήγηση – ανανέωση άδειας οπλοφορίας στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αττικής.

Το πρόγραμμα της 4ης έκτακτης εξεταστικής περιόδου 2019 έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4η Έκτακτη

13-17/12/2019

21/12/2019

Έως και 24/12/2019

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι οι όποιοι θα υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκτακτη εξεταστική περίοδο, θα επιλεγούν μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι εκκρεμεί το υποβληθέν αίτημα τους για χορήγηση – ανανέωση άδειας οπλοφορίας στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αττικής.

Δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» πατώντας εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

  1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
  2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Επιπλέον οι υποψήφιοι επαγγελματίες, θα πρέπει να υποβάλουν ένα από τα παρακάτω:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία

  1. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως έξης:

5.1.Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), απόδειξη ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων».

Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία»  επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας»

Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού. 

5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στην Εθνική Τράπεζα μέσω της συναλλαγής TRN 4300 “ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να γνωστοποιήσουν στον ταμία της Τράπεζας το Ονοματεπώνυμό τους, τον ΑΦΜ τους, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς επίσης και Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, η συναλλαγή δεν θα προχωράει.

Η πληρωμή του αντιτίμου του παραβόλου με τον παραπάνω τρόπο στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού και η προμήθεια που θα βαρύνει τον υποψήφιο στις εξετάσεις είναι €0,70/συναλλαγή.

Πρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου του παράβολου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, τόσο μέσω του i-bank Internet Banking, όσο και μέσω του Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας καλώντας στο τηλέφωνο: 181818. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν λογαριασμό και Internet/Phone Banking στην Εθνική Τράπεζα θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή του παραβόλου μέσα από την καρτέλα «Πληρωμές», στην κατηγορία οργανισμών «Δημοσίου», με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.» (Στην αγγλική έκδοση: PUBLIC AUTHORITIES / CENTER FOR SECURITY STUDIES – CERTIFICATION). Η πληρωμή του παραβόλου μέσα από το Internet/Phone Banking θα διενεργείται με καταβολή προμήθειας €0,20/συναλλαγή.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί την ακύρωση της συναλλαγής θα πρέπει να επικοινωνεί με το ΚΕΜΕΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

[ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ]

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αποσφραγίζονται αιτήσεις, των οποίων ο φάκελος δεν φέρει την ανωτέρω ένδειξη: [ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ].

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής

δεν θα γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  1. Σημειώνεται ότι το εξεταστικό κέντρο Αθηνών, για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων.
  2. Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη, υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές με αυτές πληροφορίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύονται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτηση του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α.  Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη παραλαβής των ανωτέρω αιτήσεων, δηλαδή μετά την 17η Δεκεμβρίου 2019, θα ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) το σύνολο των εξεταστικών περιόδων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», για το έτος 2020, οι οποίες εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν κατά τους μήνες μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο του 2020.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.