Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 2ης εξεταστικής Περιόδου 2023, τελευταίας με το παλαιό κανονιστικό πλαίσιο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σε συνέχεια της από 19/05/2023 ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες τους, ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», της 2ης εξεταστικής περιόδου 2023 (τελευταία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β 2899/2012), ως εξής:

Περίοδος

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών

Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

28/08/2023 έως

05/09/2023

23/09/2023 ή/και 24/09/2023

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» πατώντας εδώ.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά υποψηφίους που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», από 01/03/2023 και έπειτα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 2η εξεταστική περίοδο του 2023 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο), θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

i. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
 2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:
  1. Των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
  3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή
  2. Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή
  3. Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή
  4. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή
  5. Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.
 5. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως εξής:
  1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία» επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας». Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.
  2. «Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσό πενήντα ευρώ (50,00€), στην Εθνική Τράπεζα μέσω ειδικής συναλλαγής με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.». Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος επιλέξει την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους μέσω των ταμείων της Εθνικής Τράπεζας και προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωστοποιήσει στον ταμία της Τράπεζας το ονοματεπώνυμό του, το Α.Φ.Μ. του, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς, επίσης και διεύθυνση επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, η συναλλαγή δεν θα δύναται να ολοκληρωθεί. Η πληρωμή του αντιτίμου του ανταποδοτικού τέλους, με τον παραπάνω τρόπο στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού. Η προμήθεια που θα βαρύνει τον υποψήφιο στις εξετάσεις είναι €3,00/συναλλαγή με καταβολή μετρητών και €2,50/συναλλαγή με χρέωση λογαριασμού.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου του ανταποδοτικού τέλους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω του i-bank Internet Banking ή Mobile Banking. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν λογαριασμό και Internet Banking ή Mobile Banking στην Εθνική Τράπεζα θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους μέσα από την καρτέλα «Πληρωμές», στην κατηγορία οργανισμών «Δημοσίου», με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.» (Στην αγγλική έκδοση: PUBLIC AUTHORITIES / CENTER FOR SECURITY STUDIES – CERTIFICATION). Η πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους μέσα από το Internet Banking θα διενεργείται με καταβολή προμήθειας €0,60/συναλλαγή.»

ii. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
 2. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία» επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας». Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται:

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής αντιγράφων αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: security@kemea-research.gr.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν με τη σειρά στα παρακάτω βήματα:

 • Βήμα 1: Να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας τον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν και εν συνεχεία να τη σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 1.
 • Βήμα 2: Να σαρώσουν (Scan) σε αρχείο μορφής jpeg μια πρόσφατη φωτογραφία τους, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 2.
 • Βήμα 3: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg τις δύο (2) όψεις του  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, το ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και σε αρχείο μορφής (pdf ή Jpeg) και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους Ομογενείς, θα πρέπει να αποστέλλεται σε αρχείο μορφής pdf ή Jpeg, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 3.
 • Βήμα 4: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg  ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 της παρούσας ανακοίνωσης. Δηλαδή ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 4.
 • Βήμα 5: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 100,00 € προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.1.
 • Βήμα 6: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 50,00 € προς το ΚΕ.ΜΕ.Α. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.2.
 • Βήμα 7: Να μπουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, να επιλέξουν το πεδίο ‘’Δημιουργία νέου μηνύματος’’, στο πεδίο ‘’ΘΕΜΑ’’ να αναγράψουν ‘’Αίτηση συμμετοχής του Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου – Α.Φ.Μ.’’, π.χ. ‘’Αίτηση Συμμετοχής του 000111222’’, να επισυνάψουν στο πεδίο ‘’attachments’’ τα αρχεία με ονόματα: 1, 2, 3, 4, 5.1, και 5.2, να πληκτρολογήσουν στο πεδίο ‘’Διεύθυνσης Αποστολής’’: security@kemea-research.gr και να πατήσουν «Αποστολή».

Επισημαίνεται ότι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνεται μια μόνο φορά από κάθε υποψήφιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα Εξεταστική Περίοδο, στέλνοντας την αίτηση τους με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) θα πρέπει να προβούν στην υλοποίηση των Βημάτων 1, 5 και 7 της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.

Μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης για την λήψη της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του για συμμετοχή στις Εξετάσεις καθώς και όποιες άλλες σχετικές με αυτές πληροφορίες.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (εκτός από τον παραπάνω) δεν γίνονται δεκτές.
 • Η αποστολή των παραπάνω αρχείων πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σε μορφή pdf ή jpeg και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (τύπου zip κ.α.).
 • Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής, θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των δικαιολογητικών τους. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, οι υποψήφιοι δεν θα τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και θα τεκμηριώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης και με προσωποποιημένο μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο εξέτασής τους, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Ως εκ τούτου υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου στην Αίτηση Συμμετοχής.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.