Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2023

Αθήνα, Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», της 1ης εξεταστικής περιόδου 2023, ως εξής:

 

Περίοδος

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών

Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων


13/02/2023 έως

20/02/2023

11-12/03/2023 ή/και

18-19/03/2023

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Για τις ειδικότερες λεπτομέρειες συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισμούς που τίθενται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωση των υποψηφίων στις ιστοσελίδες των συναρμόδιων Φορέων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ΚΕ.ΜΕ.Α..

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η προσωποποιημένη ενημέρωση των υποψηφίων, για τον τόπο και την ημερομηνία εξέτασης, θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσουν στην αίτησή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις, ως εκ τούτου υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου στην Αίτηση Συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 1η εξεταστική περίοδο του 2023, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).

2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1 Των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2 Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3 Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

4.1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2 Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3 Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4 Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5 Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

5. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως εξής:

5.1Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep, ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία» επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας». Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

5.2Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στην Εθνική Τράπεζα μέσω της συναλλαγής TRN 4300 «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωστοποιήσουν στον ταμία της Τράπεζας το Ονοματεπώνυμό του, το ΑΦΜ του, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς επίσης και Διεύθυνση Επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, η συναλλαγή δεν θα προχωράει.

Η πληρωμή του αντιτίμου του παραβόλου με τον παραπάνω τρόπο στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού και η προμήθεια που θα βαρύνει τον υποψήφιο στις εξετάσεις είναι €0,70/συναλλαγή. Πρόσθετα, γνωρίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις τόσο μέσω του i-bank Internet Banking, όσο και μέσω του Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας καλώντας στο τηλέφωνο: 181818. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν λογαριασμό και Internet/Phone Banking στην Εθνική Τράπεζα θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή του παραβόλου μέσα από την καρτέλα «Πληρωμές», στην κατηγορία οργανισμών «Δημοσίου», με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.» (Στην αγγλική έκδοση: PUBLIC AUTHORITIES / CENTER FOR SECURITY STUDIES – CERTIFICATION). Η πληρωμή του παραβόλου μέσα από το Internet/Phone Banking θα διενεργείται με καταβολή προμήθειας €0,20/συναλλαγή.

 

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).

2. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep, ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία»  επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας» Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται:

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής αντιγράφων αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: security@kemea-research.gr.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν με τη σειρά στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας τον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν και εν συνεχεία να τη σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 1.

Βήμα 2: Να σαρώσουν (Scan) σε αρχείο μορφής jpeg μια πρόσφατη φωτογραφία τους, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 2.

Βήμα 3: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg τις δύο (2) όψεις του  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, το ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και σε αρχείο μορφής (pdf ή Jpeg) και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους Ομογενείς, θα πρέπει να αποστέλλεται σε αρχείο μορφής pdf ή Jpeg, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου:3.

Βήμα 4: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg  ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 της παρούσας ανακοίνωσης. Δηλαδή ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 4.

Βήμα 5: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 100,00 € προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.1.

Βήμα 6: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 50,00 € προς το ΚΕ.ΜΕ.Α. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.2.

Βήμα 7: Να μπουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, να επιλέξουν το πεδίο ‘’Δημιουργία νέου μηνύματος’’, στο πεδίο ‘’ΘΕΜΑ’’ να αναγράψουν ‘’Αίτηση συμμετοχής του Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου – Α.Φ.Μ.’’, π.χ. ‘’Αίτηση Συμμετοχής του 000111222’’, να επισυνάψουν στο πεδίο ‘’attachments’’ τα αρχεία με ονόματα: 1, 2, 3, 4, 5.1, και 5.2, να πληκτρολογήσουν στο πεδίο ‘’Διεύθυνσης Αποστολής’’: security@kemea-research.gr και να πατήσουν «Αποστολή».

Επισημαίνεται ότι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνεται μια μόνο φορά από κάθε υποψήφιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα Εξεταστική Περίοδο, στέλνοντας την αίτηση τους με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) θα πρέπει να προβούν στην υλοποίηση των Βημάτων 1, 5 και 7 της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.

Μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης για την λήψη της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις.

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η’ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή θα υποβάλλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής, θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των δικαιολογητικών  τους. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτών, οι υποψήφιοι δεν θα τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.