Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2

• Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• Τον Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/28.02.2013)

• Υπουργική Απόφαση 82350/2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/09-08-2016)

• Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.

• Την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ από 14-06-2016  Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας». 

• Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013  Έργου της ΣΑΕ  050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

• Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%.

• Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».• Την απόφαση της  260ης  από 20-04-2016  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

• Την  απόφαση της 268ης από  08-08-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

• Την απόφαση της 285ης από  08-05-2017  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

Μέρος Α:

• Έξι (6) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δώδεκα (12) έγχρωμων οθονών.

• Δύο (2) Workstation.

• Δύο (2) Power Server με δύο (2) έγχρωμες οθόνες.   

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σχετική καλωδίωση του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, και με τις  τεχνικές προδιαγραφές και γενικούς όρους του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος Γ΄.

Μέρος Β:

• Ενός (1) συστήματος Τηλεδιάσκεψης

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σχετική καλωδίωση του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, και με τις  τεχνικές προδιαγραφές και γενικούς όρους του  Μέρους  Β΄ του Παραρτήματος Γ΄. 

Μέρος Γ:

• Ενός (1) συστήματος Προβολής 3χ1 που θα αποτελείται από τρείς (3) οθόνες.   

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σχετική καλωδίωση του σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και με τις  προδιαγραφές και γενικούς όρους του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Γ΄.

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 44.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ειδικότερα, η δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 35.483,87€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 8.516,13€.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 01/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στον ισόγειο χώρο του κτιρίου που στεγάζεται το πρωτόκολλο/γραμματεία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΚΕ.ΜΕ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν, καθόσον δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο αλλά η έγκαιρη, έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, παραλαβή της προσφοράς. 

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)    των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας, την 08η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 10177. Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) των προσφορών, δύναται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, ενημερώνοντας σχετικά προς τούτο, το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: d.prassakis@kemea-research.gr τουλάχιστον 72 ώρες πριν τη διαδικασία αποσφράγισης.  Στο συγκεκριμένο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου, που θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αποσφράγισης, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας.Προσφορές που κατατίθενται ή καταφθάνουν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού (.pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός (συμπιεσμένη μορφή.pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός (συμπιεσμένη μορφή .doc)

 

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.