Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2

Αθήνα, 27/09/2017

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών» και έχοντας υπόψη:

 • Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Τον Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/28.02.2013)
 • Υπουργική Απόφαση 82350/2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/09-08-2016)
 • Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
 • Την Α.Π.:ISF-P/90/1-κγ’ από 14-06-2016 Επικαιροποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75%.
 • Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 • Την απόφαση της 260ης από 20-04-2016  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την απόφαση της 268ης από  08-08-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την απόφαση της 285ης από 08-05-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την απόφαση της 291ης από συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..
 • Την απόφαση της 296ης από 26-09-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

Μέρος Α:

 • Έξι (6) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δώδεκα (12) έγχρωμων οθονών.
 • Δύο (2) Workstation.
 • Δύο (2) Power Server με δύο (2) έγχρωμες οθόνες.   

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σχετική καλωδίωση του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, και με τις  τεχνικές προδιαγραφές και γενικούς όρους του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος Γ΄.

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’της διακήρυξης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.800,00€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ειδικότερα, η δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξητο αργότερο μέχρι την ημερομηνία 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:

 1. Καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 101 77.

H’

 1. Αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier  (Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΚΕ.ΜΕ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν, καθόσον δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο αλλά η έγκαιρη, έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, παραλαβή της προσφοράς) στην διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 101 77.

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)  των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας, την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 101 77. Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΚΕ.ΜΕ.Α..

Τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) των προσφορών, δύναται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, ενημερώνοντας σχετικά προς τούτο, το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cip@kemea-research.gr   τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διαδικασία αποσφράγισης. Στο συγκεκριμένο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου, που θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αποσφράγισης, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 5/10/2017, 17:00′ στο emailcip@kemea-research.gr Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα υποβληθούν θα αναρτηθούν στο site του ΚΕΜΕΑ την 9/10/2017.

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού (.pdf)

Συνοπτικός διαγωνισμός (.pdf)

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.