Παράταση Προθεσμίας (μέχρι την Τρίτη 14/3/2017) της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (2014-2020)/Τομέας Αστυνομικής

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 269 από 12/09/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. καθώς & με τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»., ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, ενός (1) ψηφιακού δίσκου, με συνολικό προϋπολογισμό έως 4.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως 18/04/2017.

Το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, θα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το εκπαιδευτικό video περιλαμβάνει επιλεγμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στη διαδικασία – κλιμάκωση της και οι οποίες θα προσομοιωθούν με την αξιοποίηση «ελεγχόμενων παικτών» που θα υποδυθούν ρόλους. Με μεθοδολογία κλιμάκωσης από τις απλές έως και τις πιο σύνθετες υποθέσεις μέσα από την προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν γνώσεις και αντανακλαστικά. Ως εκ τούτου, απαιτείται πολύωρη και μεθοδική μελέτη και βιντεοσκόπηση σεναρίων. Τα σενάρια κατά περίπτωση, εκτός της αφήγησης, και της μουσικής υπόκρουσης είναι πιθανό να απαιτούν ζωντανούς διαλόγους καθώς και πρόσωπα με εναλλαγή ρόλων, προκειμένου να προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. H ακριβής δομή του οπτικοακουστικού υλικού καθώς και η σκηνοθεσία και εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τον ανάδοχο.

Η ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (εκτίμηση προσφερόμενης τιμής, σε συνδυασμό με ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά) θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης έργου, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν με ποιοτικά – εκπαιδευτικά κριτήρια καθώς και τεχνολογικά  από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά-τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε σεναρίου:

• Μετατροπή σεναρίου σε storyboard
• Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων με επαγγελματικές κάμερες.
• Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί .
• Φωτογράφιση.
• Ηχογράφηση αφήγησης σεναρίου.
• Sound-design.
• Ηχογράφηση πρωτότυπης μουσικής.
• Μίξη ήχου με monitors.
• Κάρτα ήχου.
• Λογισμικό επεξεργασίας ήχου.
• Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν.

B. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

• δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγεγραμµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

7. Φορολογική Ενημερότητα.

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη χορήγηση παράτασης, να αποστείλουν έως και την Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 12:00 τις προσφορές τους στο e-mail  kemea@kemea.gr.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΡΟΥΣΑΚΗ Βασίλειο τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και κατά τις ώρες 11:00-13:00, στο τηλέφωνο 210-7710805 (εσωτ.311).

 

funding

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας /Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.