Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕ.ΜΕ.Α. διαφόρων ειδικοτήτων 20/12/2021

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης).

 

 1. Αντιμετώπιση Εγκληματικότητας και Τρομοκρατίας (Fight against Crime and Terrorism)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα εγκληματολογίας, ψυχολογίας, ριζοσπαστικοποίησης ή τρομοκρατίας και διεθνούς ασφάλειας. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε έργα ISFP RAD, H2020 στην περιοχή Secure Societies/FP7-SECURITY και ειδικότερα στην περιοχή FCT, καθώς και η ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων, παραδοτέων και προτάσεων προς χρηματοδότηση στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS Development)

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία developer Web-based GIS  εφαρμογών με τεχνολογίες  ArcGIS, Python, Javascript, Java, Geo-JSON, XML και SQL.  Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, η κατασκευή GUI και η υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών GIS.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο σε τεχνολογίες πληροφορικής και ειδικότερα σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), Ανάλυση βίντεο (Video analytics), διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλων δεδομένων (big data), και μηχανικής όρασης (computer vision). Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  Η2020  στην περιοχή Secure Societies θα συνεκτιμηθεί.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Ασφάλεια Συνόρων (Border Security)

Μηχανικοί ΑΕΙ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού με εξειδίκευση σε θέματα Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνιών (επιθυμητή γνώση σχεδίασης, μετρήσεων και ανάλυσης λειτουργίας κεραιών και κεραιοσυστήματων) και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  συμμετοχής σε έργα Η2020 στην περιοχή Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (Critical Infrastructure Protection)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Φυσικής Ασφάλειας και της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Υ.Ζ.Σ.). Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή  σε έργα Η2020 Secure  Societies και η συμμετοχή σε εργασίες που αφορούν στην καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών, στην εκτίμηση κινδύνου, στην ανάλυση τρωτότητας, στο σχεδιασμό και στην ανάλυση των σεναρίων χρήσης και των πιλοτικών εφαρμογών και στην αξιολόγηση αυτών,  και στην Επιχειρησιακή Συνέχεια. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων.

 

 1. Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών (Disaster Resilience)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού με εξειδίκευση σε θέματα υδρομετεωρολογικών και γεωλογικών κινδύνων με γνώση σχετικής νομοθεσίας. Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα Η2020  Secure Societies. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών (Disaster Resilience)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πτυχίο Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου, και διδακτορικό τίτλο σχετικό με δασικές πυρκαγιές. Άριστη γνώση για δασικές πυρκαγιές, μοντελοποίηση (εξάπλωση και συμπεριφορά) δασικών πυρκαγιών, καλή γνώση δασικής πολιτικής, νομοθεσίας και διαχείρισης δασών. Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα (Εθνικά, Διασυνοριακά ή Ευρωπαϊκά – Η2020  Secure Societies).  Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων, προτάσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Aνάπτυξη Eφαρμογών Ιστοσελίδας (Web Development)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πληροφορική) με γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες ΡΗΡ, WordPress CMS, Html, Css, Javascript, Java, JSON,nodejs, Bootstrap, .net, mySQL και SQLServer. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών και απαραίτητη – τουλάχιστον 2ετής – προϋπηρεσία σε ρόλο front-end με άμεση συνεργασία με WEB/UI Designer, η εμπειρία στην κατασκευή GUI με τήρηση σχεδιαστικών προτύπων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων.

 

 1. Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών / ΣμηΕΑ. (UAS – Drones)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAS), της ενσωμάτωσης ωφέλιμων φορτίων (payloads) και ενοποίησης με εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών/δεδομένων. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε έργα Η2020 Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Πρότυπα (STANDARDS – Standardization)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές. Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα της προτυποποίησης και της διαμόρφωσης βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και η ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και επιθυμητή η γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, η μία από τις τρεις σε άριστο και η δεύτερη σε καλό επίπεδο.

 

 1. Κυβερνοασκήσεις (CYBER-X)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και Ασφάλειας Η/Υ. Επιθυμητή εμπειρία σε έργα κυβερνασφάλειας/ κυβερνοάμυνας καθώς και αντίστοιχες πιστοποιήσεις στην κυβερνοασφάλεια. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, τεχνικών παραδοτέων στην αγγλική γλώσσα.

 

 1. Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία Διεθνούς Χρηματοδοτικής/Οικονομικής Ανάλυσης. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων σε αυτήν καθώς και πολύ καλή γνώση χρήσης των εργαλείων του MS Office.

 

 1. Επικοινωνία (Communication/Marketing)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ με κατεύθυνση Marketing/Επικοινωνία, επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακού σε συναφές αντικείμενο. Ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, και προτάσεων ερευνητικών έργων. Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά). Εμπειρία σε χάραξη στρατηγικών παραδοσιακού και ψηφιακού marketing και επικοινωνίας καθώς και σύνταξη κειμένων προς δημοσίευση, δελτία τύπου, newsletters, παρουσιάσεις, αναφορές analytics και copy writing για social media, . Επιπρόσθετα προσόντα σχεδιασμός business plan για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων και λύσεων. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα.

 

 1. Ηθικά, Νομικά και Κοινωνικά Θέματα (Ethical, Legal and Societal Issues)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής με ειδίκευση, μεταπτυχιακό ή εμπειρία σε θέματα δικαίου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT Law), όπως ενδεικτικώς: ηθική και δεοντολογία της έρευνας (ethics), δίκαιο προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων (data protection), δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (IHRL), κυβερνοέγκλημα και κυβερνοασφάλεια (Cybercrime& Cybersecurity). Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (H2020, HEurope). Απαραίτητη η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων, αναφορών και κειμένων νομικού περιεχομένου και προφορικής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Αντικείμενο απασχόλησης κυρίως οι νομικές και ηθικές και δευτερευόντως οι κοινωνικές πτυχές της έρευνας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

 1. Δίκαιο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Law)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής με ειδίκευση, μεταπτυχιακό ή εμπειρία σε θέματα δικαίου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT Law), και ενδεικτικώς: δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Law) και ηθικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (H2020, Horizon Europe). Απαραίτητη η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων, αναφορών και κειμένων νομικού περιεχομένου και προφορικής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Αντικείμενο απασχόλησης οι νομικές και ηθικές πτυχές της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης από φορείς επιβολής του Νόμου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

 1. Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας (PCP/PPI)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Νομικοί) με μεταπτυχιακό τίτλο/εμπειρία στον τομέα του Δημοσίου δικαίου με συναφή εξειδίκευση στη νομοθεσία των εθνικών διαγωνιστικών διαδικασιών (ν.4412/2016, ν.4782/2021), των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων [Pre Commercial Procurement (PCP)] και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας [Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)] σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία ή/και η συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Απαραίτητη η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και κειμένων νομικού-τεχνικού  περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. Προγραμματιστής (S/W Developer)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο σε τεχνολογίες πληροφορικής ή επιστήμης των υπολογιστών. Ειδικότερα, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε τεχνολογίες του κύκλου ανάπτυξης DevSecOps (Git, Junit, Jenkins, Kubernetes, Docker κτλ), καθώς και εμπειρία σε παραμετροποίηση λογισμικών και Frameworks τύπου ELK Stack (Kibana, Grafana, Elastic Search κλπ ή αντίστοιχο). Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων.

 

 1. Διαχειριστής Συστημάτων και λοιπής υποδομής (System/Network Administrator)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο σε τεχνολογίες πληροφορικής ή επιστήμης των υπολογιστών. Ειδικότερα, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε περιβάλλοντα διαχείρισης Data Center, σε τεχνολογίες Virtualization (Hyper-V/VMWare ή αντίστοιχο), καθώς και σε τεχνολογίες του κύκλου ανάπτυξης DevSecOps (Git, Junit, Jenkins, Kubernetes, Docker κτλ), ή και ITILv3, καθώς και με εμπειρία σε παραμετροποίηση λογισμικών και Frameworks τύπου ELK Stack (Kibana, Grafana, elastic search κλπ ή αντίστοιχο). Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  Η2020 στην περιοχή Secure Societies θα συνεκτιμηθεί. Εμπειρία στη διαχείριση Office 365 και Azure Cloud, καθώς και γνώση ή εμπειρία σε διαχείριση δικτυακών συσκευών θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

 

 1. Διαχείριση – Ανάπτυξη Περιβάλλοντος e-Learning (Management – Development of e-Learning Environment)

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών ή πτυχιούχοι ΑΕΙ πληροφορικής ή πληροφοριακών συστημάτων ή συναφές, με μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση και εμπειρία στα εξής: α) Διαχείριση υποδομής Moodle ή αντίστοιχο, β) PHP, MySQL, Linux, REDIS και Apache based Moodle εγκαταστάσεις, γ) Ανάπτυξη περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε Moodle ή αντίστοιχο, δ) PHP, MySQL, Linux, REDIS και Apache based Moodle εγκαταστάσεις. Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματων AI/ML και άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση και εμπειρία σε διαχείριση (Administration) υποδομής Microsoft Office 365 (SharePoint, Outlook, Teams, Project, κτλ.), όπως και προηγούμενη εμπειρία σε έργα H2020: Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, γνώση εργαλείων διαχείρισης λογισμικού svn, git, jira.

     20. Γραφίστας (Graphic Designer)

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Γραφιστικής ή ισοδύναμα qualifications, με γνώσεις σχεδιασμού λογοτύπων, εικονιδίων, ψηφιακού (web, social media) αλλά και έντυπου (flyers, brochures, posters) προωθητικού υλικού. Απαραίτητο πορτφόλιο που επιδεικνύει δυναμισμό και ταλέντο στη γραφιστική σε ποικιλία projects ψηφιακά αλλά και έντυπα, άριστη γνώση τυπογραφίας, layout και χρώματος, καλή γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), και η άριστη γνώση Αγγλικών. Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία στη γραφιστική. Θα εκτιμηθούν γνώσεις και ικανότητες φωτογραφίας, λήψης και επεξεργασίας οπτικοακουστικών μέσων (video), εξοικείωση με Wordpress, γνώσεις HTML / CSS, UI/UX, γνώσεις Adobe Premiere και ικανότητα σχεδιασμού ιστοσελίδων.

 

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (αίτηση και CV) ορίζεται η Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

 

Τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr, ενώ γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση αυτών θα γίνεται με την λήψη τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.