Υποβολή Αιτήσεων για την 2η Περίοδο 2017, Εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας “Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας”

τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για το έτος 2017.

Στις εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, όσοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το πρόγραμμα των εξεταστικών περιόδων, έτους 2017 έχει ως εξής:

 

Εξεταστικές Περίοδοι πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», Έτους 2017.

 

Περίοδος   

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

και σχετικών δικαιολογητικών

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

 Έχει Ολοκληρωθεί  

 25/05/2017- 02/06/2017

 17-18/06/2017

 28/06/2017

 29/06/2017- 10/07/2017

 29-30/07/2017

 10/08/2017

01-11/09/2017

23-24/09/2017

08/10/2017

 

09-20/11/2017

09-10/12/2017

23/12/2017

 

 

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών δεν θα δοθεί.
Επισημαίνεται στους υποψηφίους και διευκρινίζεται ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων κατατάσσονται αυτόματα και αποκλειστικά στην πλησιέστερη ημερολογιακά εξεταστική περίοδο. Δηλαδή αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση κατά το χρονικό διάστημα 25/05/2017-02/06/2017, αυτή αφορά αποκλειστικά την 2η εξεταστική περίοδο και όχι τις επόμενες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:
3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.
3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κάποιο από τα παρακάτω:
4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή
4.2. ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή
4.3. νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή
4.5. φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία
5. Δύο (2) πρωτότυπες αποδείξεις στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης (όχι Internet Banking) ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως έξης:
5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 694/480008-72, με δικαιούχο το ΚΕ.ΜΕ.Α.
6. Για τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φυσικώς Αδύνατοι), οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων, παρακαλούνται όπως ενημερωθούν από το Παράρτημα, κάνοντας κλικ εδώ.

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
2. Πρωτότυπη απόδειξη στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύψους εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Εσωτερικών
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών Π.Ι.Α.]

 

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Σημειώνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).
2. Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α.Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.