Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ απειλές με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με προϋπολογισθείσα αξία 188.530,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το ΚΕΜΕΑ ως συντονιστής του έργου SSEE (Shielding Southeastern Europe for CBRNe Threats), προβαίνει στην Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ όπως προβλέπεται από το καταστατικό του εν λόγω έργου.

Αριθμοί ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):

ΑΔΑΜ: 18REQ002751239

ΑΔΑΜ: 18PROC002751336

Αριθμός Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ: 55008

Ημερομηνία δημοσίευσης: Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Προφορών: Tρίτη 27 Μαρτίου 2018

Για να δείτε την Διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/40000008457)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.