Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 16602-β’ από 19/05/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Συσκευών Θερμικής και Οπτικής Aπεικόνισης με Aποστασιόμετρο

Εκδόθηκαν σήμερα 26/05/2020 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) συσκευών οπτικής και θερμικής απεικόνισης με αποστασιόμετρο laser του έργου ANDROMEDA GA 833881.

 Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (22η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. ΕΡ: Εγγύηση Συμμετοχής απαιτείται ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει;

ΑΠ: Όχι δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής.

  1. Ερ: Προκαταβολή μπορεί να ζητήσει ο οικονομικός φορέας;

ΑΠ: Όχι δεν δύναται ο φορέας λόγω του καθεστώτος της λειτουργίας του να χορηγήσει προκαταβολή

  1. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.5.Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τι απαιτείται να προσκομίσουν

ΑΠ: Από την παρούσα παράγραφο οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν μόνο αυτά που προβλέπονται στο εδάφιο α και στο εδάφιο ε.

  1. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.6. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τι απαιτείται να προσκομίσουν :

ΑΠ: Από την παρούσα παράγραφο οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό

  1. ΕΡ: Στην παρ. 2.2.7.2. Αποδεικτικά μέσα Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας;

ΑΠ: Από την παρούσα παράγραφο οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν για το εδάφιο Β5 κάποιο δικαιολογητικό.

 

Όσον αφορά το Α΄ μέρος του ΤΕΥΔ του παράρτημα ΙΙ της παρούσης διακήρυξης παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί αυτούσιο όπως παρακάτω. Εν συνεχεία ο οικονομικός φορέα θα συμπληρώσει όλο το ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται ως doc στην περίληψη της διακήρυξης που αναρτάται στην σελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. (επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και με σφραγίδα εταιρείας):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50004]

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π. Κανελλοπούλου 4 , Αθήνα, 101 77

– Αρμόδιος για πληροφορίες: Μύττας Δημήτριος

– Τηλέφωνο: 210-7710805 εσωτ. 313

– Ηλ. ταχυδρομείο: d.myttas@kemea-research.gr

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): προμήθεια τεσσάρων (4) καμερών θερμικής απεικόνισης-μέσης εμβέλειας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ANDROMEDA, GA833881 CPV (38431000-5)

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο για την παράδοση των προσφορών τους.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.