Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων της υπ’ αριθ. 15518-β από 29-11-2019 πρόσκλησης για την προμήθεια συστήματος πρόσδεσης και παροχής ενέργειας σε ΣμηΕΑ (TETHERING STATION FOR DRONES)

Εκδόθηκαν σήμερα 03/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας συστήματος πρόσδεσης και παροχής ενέργειας σε ΣμηΕΑ (TETHERING STATION FOR DRONES)

 

Ερώτηση:

«Εκτός των απαραίτητων εγγράφων που έχετε αναρτήσει προς συμπλήρωση, μπορούμε να επισυνάψουμε και αλλά συνοδευτικά έγγραφα του συστήματος;»

Απάντηση:

Υποχρεούστε να στείλετε τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στη πρόσκληση, δεν απαιτούνται επιπρόσθετα αρχεία. Εφόσον το κρίνετε απαραίτητο μπορείτε να επισυνάψετε επιπλέον συνοδευτικά αρχεία.

 

Ερώτηση:

«Η προκήρυξη αναγράφει “μετάφραση του σχετικού φυλλαδίου”. Αναφέρεστε στις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ή στο τεχνικό εγχειρίδιο;»

Απάντηση:

Αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

 

Ερώτηση:

«Δεν υπάρχει αναφορά στην εγγύηση του προϊόντος. Ποια είναι η ελάχιστη εγγύηση που ζητάτε και αν προσμετράται ο επιπλέον χρόνος εγγύησης.»

Απάντηση:

Η ελάχιστη εγγύηση που ζητάμε από τον ανάδοχο είναι διάρκειας 24 μηνών.

 

Ερώτηση:

«Ποια είναι η απαιτούμενη ισχύς της προσφοράς.»

Απάντηση:

Τουλάχιστον 90 ημέρες από την παραλαβή της.

 

Ερώτηση:

«Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης του συστήματος.»

Απάντηση:

Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στην πρόσκληση για την παράδοση των προσφορών τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.