Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 15099-κζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Δικτυακού Υλικού.

Εκδόθηκαν σήμερα 11/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας Δικτυακού Υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.

 Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (09η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν η παραλαβή ηλεκτρονικά μας καλύπτει.

Η παραλαβή προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της υπ’ αριθ. 15099-κζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξης: “Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο με την προσφορά τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στο αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, που στεγάζεται στη Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα – Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527 (Πρώην Σχολή Χωροφυλακής, 2ο Φυλάκιο – «ΜΝΗΜΕΙΟ»)”

Στην διακήρυξη με αριθμό 15099-κζ’ για την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού αναφέρεται ως ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Δεκεμβρίου 2019 ώρα 11.00 μμ. Στην παρακάτω παράγραφο αναφέρεται: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες:

Α. 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-17:00,

B. 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-17:00,

Γ.  17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00-11:00

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι φάκελοι των προσφορών ωστόσο μπορούν να  υποβάλλονται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες:

Α. 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-17:00,

B. 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-17:00,

Γ.  17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00-11:00

Στο Β’ Υποείδος, Δικτυακοί δρομολογητές – (Routers), στην Τεχνική Προσφορά στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχετε προσθέσει τον όρο «ΝΑΙ», υπάρχει κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ή παραλήφθηκε εκ παραδρομής;

Στο αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (doc.) που βρίσκεται με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτημένα στο site του ΚΕ.ΜΕ.Α. (www.kemea.gr) έχει γίνει διόρθωση και προστέθηκε στη στήλη «απαίτηση» ο όρος «ΝΑΙ».

Στο Άρθρο 6, και πιο συγκεκριμένα στο εδάφιο 6.1 αναφέρεται ότι: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με το Παράρτημα Ι». Στο Παράρτημα Ι όμως δεν αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης για τα υπό προμήθεια είδη. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το χρόνο παράδοσης καθώς εάν είναι ίδιος για όλα τα είδη.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι σαράντα (40) μέρες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης.

Α. Στο Άρθρο 6, και πιο συγκεκριμένα στο εδάφιο 6.6 αναφέρεται ότι: «Το αντικείμενο της προμήθειας θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.»

Στο Παράρτημα Ι όμως δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας εκτός από τον πίνακα του Υποείδους Γ’ όπου αναφέρεται ότι ζητείται με πέντε χρόνια πλήρη υποστήριξη. Παρακαλούμε διευκρινίστε τι θα ισχύσει με το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τα λοιπά Υποείδη.

Β. Στο ίδιο εδάφιο αναφέρεται επίσης: «Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.» Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο χρόνος της εγγυημένης λειτουργίας δεν αφορά την εκτέλεση της προμήθειας και ότι δε συνδέεται με την πληρωμή του αναδόχου και ότι ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας αφορά την εγγύηση που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας της Οριστικής Παραλαβής των ειδών.

Α. Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρουμε εγγύηση, θεωρούμε ότι για όλα τα υλικά περιμένουμε την βασική εργοστασιακή εγγύηση. 

Β. Ο χρόνος της εγγυημένης λειτουργίας δεν αφορά την εκτέλεση της προμήθειας και  δε συνδέεται με την πληρωμή του αναδόχου.  Ο  χρόνος εγγυημένης λειτουργίας αφορά την εγγύηση που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας της Οριστικής Παραλαβής των ειδών.

Α’ Υποείδος:  Δικτυακοί μεταγωγής (Switches):

  1. Παρακαλούμε διευκρινίστε: (α) το συνολικό POE budget που επιθυμείτε ανά είδος switch, (β) τον τύπο οπτικής ίνας (Multimode, Single mode) με τον οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό το είδος 3 «10GB optical interfaces modules Multimode, LC to LC»

Πόσα χρόνια warranty/maintenance/support θα πρέπει να διατεθούν για τους μεταγωγείς (και τι είδους 8×5, 24×7)

A.     Για την περίπτωση των 48πορτων και για την περίπτωση των 24πορτων, όλες οι θύρες να έχουν την δυνατότητα για PoE, προφανώς η τροφοδοσία των switches θα πρέπει να μπορεί να το υποστηρίξει. (όλες οι θύρες εκτός τις 10GB και τις οπτικές ανά περίπτωση).

B.     Multimode (10GB optical interfaces modules Multimode, LC to LC)

Γ.  Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρουμε εγγύηση, θεωρούμε ότι για όλα τα υλικά περιμένουμε την βασική εργοστασιακή εγγύηση.     

Α’ Υποείδος:  Δικτυακοί μεταγωγής (Switches):

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση σε προϊόν.

Υπάρχει απαίτηση ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι προσφορές θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

1.     48 – Cisco  SG250X – 48PK9-EU

2.     24 – Cisco  SG250X – 24P –K9-EU

Β’ Υποείδος:  Δικτυακοί δρομολογητές – (Routers)

  1. Παρακαλούμε διευκρινίστε: (α) τον τύπο της DSL σύνδεσης που επιθυμείτε (over PSTN ή over ISDN), (β) τον τύπο του λογισμικού που επιθυμείτε (IP base, Security, APP License)
  2. Πόσα χρόνια warranty/maintenance/support θα πρέπει να διατεθούν (και τι είδους 8×5, 24×7)

1α. VDSL over PSTN.

1β.  Η κατάληξη k9 του μοντέλου υποδηλώνει ότι έχει δυνατότητες και περιέχει την security app license “ L-SL-4320-APP-K ”

2. Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρουμε εγγύηση, θεωρούμε ότι για όλα τα υλικά περιμένουμε την βασική εργοστασιακή εγγύηση.  

 Γ’ Υποείδος Δικτυακοί Τοίχοι Προστασίας (Firewalls):

 Aφορά τα Fortigate 101F Firewall,οταν αναγράφετε 5 χρόνια πλήρης υποστήριξης, εννοείτε απλώς hardware support & maintenance ή θα θέλατε και κάποιο subscription License,π.χ UTM Bundle;

FortiGate-101F Hardware plus 5 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection

Δ’ Υποείδος: Δικτυακή Δίοδος μονόδρομης κίνησης – (Data Diode)

  1. Πόσα χρόνια warranty/maintenance/support θα πρέπει να διαθέτει (και τι είδους 8×5, 24×7)

Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρουμε εγγύηση, θεωρούμε ότι για όλα τα υλικά περιμένουμε την βασική εργοστασιακή εγγύηση.  

Δ’ Υποείδος: Δικτυακή Δίοδος μονόδρομης κίνησης – (Data Diode):

Aπαιτούνται αυστηρά τα NATO SECRET και CC EAL 7+ ή και κάποιο άλλο αντίστοιχο Security Certification;

Απαιτούνται τα NATO SECRET ή CC EAL 7+

Ε’ Υποείδος:  Αντιγραφέας δικτυακής κίνησης – (TAP)

  1. Πόσες θύρες ζητούνται;
  2. Πόσα χρόνια warranty/maintenance/support θα πρέπει να διαθέτει (και τι είδους 8×5, 24×7

1. Οι απαιτούμενες θύρες είναι τουλάχιστον τρεις (3). Οι δύο θύρες για σύνδεση στο δίκτυο του οποίου θα γίνει αντιγραφή της κίνησης (χωρίς παρεμβολές) και μία θύρα που θα «βγάζει» την κίνηση που αντιγράφηκε από τις άλλες δύο (παρακολούθησης).

2. Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρουμε εγγύηση, θεωρούμε ότι για όλα τα υλικά περιμένουμε την βασική εργοστασιακή εγγύηση.

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με τα υποστηριζόμενα network protocols;

Καθώς στα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών δεν προδιαγράφονται δεν υπάρχει σχετική απαίτηση.

 

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο για την παράδοση των προσφορών τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.