Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων του υπ’ αριθ. 15099-κα’ από 06-11-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας εξυπηρετητών ιστού (cpv: 48825000-7)

 

Εκδόθηκαν σήμερα 18/11/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας εξυπηρετητών ιστού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.

 

Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Ερώτηση:
 Χρειάζεται εγκατάσταση σε rack ή MS windows;

Απάντηση:
Η εγκατάσταση (τοποθέτηση) του εξοπλισμού στα ικριώματα (Racks) θα πραγματοποιηθεί από τους επιτελείς της Υπηρεσίας και για αυτο το λόγο δεν προδιαγράφεται. Δεν επιθυμούμε εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στους Servers. Θα τους διαμορφώσουμε με διαθέσιμο λογισμικό.

Ερώτηση:
Που θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού;

Απάντηση:
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου. Η απόσταση από την είσοδο του κτηρίου είναι περίπου 40 μέτρα και παρεμβάλλονται δύο πόρτες. Η είσοδος είναι από τον οπίσθιο χώρο στάθμευσης του κτηρίου όπου μπορεί να σταθμεύσει το όχημα μεταφοράς με την όπισθεν και δεν παρεμβάλλονται σκάλες.

Ερώτηση:

Έχει γίνει λάθος με τα hyper links της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αφού και τα 2 δίνουν το ίδιο αρχείο το οποίο αφορά την οικονομική προσφορά. Μπορείτε να μας προωθήσετε το αρχείο της τεχνικής προσφοράς;

Απάντηση:
Τα αρχεία είναι πλέον διαθέσιμα στο site του ΚΕ.ΜΕ.Α στο κάτωθι link (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοπτικού διαγωνισμού):

https://kemea.gr/el/nea-prokirykseis/prokirykseis/778-cpv-48825000-7-35-000-00-inea-cef-ict-a2016-1332498-certcoop

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο για την παράδοση των προσφορών τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.