ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (WEBSITE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανάλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II). 

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους, με ημερομηνία έναρξης την 10-06-2019 και λήξης την 30-09-2021.

 Τα Πακέτα Εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αφορούν:

ΕΡΓΟ 1: «Δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου»:

ΠΕ 0 :  Διοίκηση, Συντονισμός, Αξιολόγηση και Διάχυση έργου.

Π.Ε.1: Διαμόρφωση, συντήρηση και κατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

ΠΕ 2 : Εξοπλισμός εκπαιδευτικών αιθουσών, κοιτώνων διαμονής και υποστηρικτών χώρων. 

ΠΕ.3  Προμήθεια αναλώσιμων ΧΒΡΠ-Ε.

ΠΕ 4 : Διάχυση- Δημοσιότητα.

 

ΕΡΓΟ 2: «Εκπαιδεύσεις»:

ΠΕ 0 :  Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

ΠΕ 1 :  Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Πλαισίου και Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

ΠΕ 2 : Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων

ΠΕ 3: Δημιουργία Ειδικού Εγχειριδίου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4  (Διάχυση – Δημοσιότητα) του ΈΡΓΟΥ I το ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν τη δημιουργία ιστότοπου (WEBSITE) της Δράσης (Έργο I και Έργο II) και την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνίας, να υποβάλουν σχετική προσφορά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται στην παρακάτω Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ ́ αριθμ 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2 ΤΡΟΠ με τίτλο: ««Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.