Το Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου μελετών Ασφάλειας στηρίζεται στους παρακάτω Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα:

Ιδρυτικός Νόμος ΚΕΜΕΑ - 3387/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 3938/2011

Προεδρικό Διάταγμα για τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας - ΠΔ39/2011 

(εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία - 2008/114/ΕΚ)

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon