Ο Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

• Διευθύνει το ΚΕ.ΜΕ.Α., συντονίζει τη δράση των τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

• Συγκαλεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και συντονίζει την δράση του.

• Μεριμνά για την κατάρτιση του προυπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

• Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΚΕ.ΜΕ.Α.

• Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής.

• Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και τοποθέτηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon