Ο Αν. Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες

• Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος.

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή το Δ.Σ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon