Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 263 από 15/06/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις έως εννέα (9) συνεργατών ως Υπεύθυνων Εργαστηρίων της Δράσης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης, η οποία περιγράφεται εδώ, προβλέπεται η πραγματοποίηση τριών (3) εργαστηρίων (workshops) στην Αθήνα, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών έκαστο. Αντιστοίχως, τα εργαστήρια θα έχουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

Ρόλος επαγγελματιών πρώτης γραμμής, κοινοτική αστυνόμευση, εκπαίδευση, συνεργασία με την τοπική κοινωνία, συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διυπηρεσιακή συνεργασία.

 

Η σημασία της διαλειτουργικότητας στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, συνεργασία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίων φορέων, ο ρόλος των καταστημάτων κράτησης στην διαδικασία της απο-ριζοσπαστικοποίησης.

 

Συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ο ρόλος της εκπαίδευσης, των Μ.Κ.Ο. και των μεταναστευτικών κοινοτήτων στη διαδικασία της αποριζοσπαστικοποίησης (de-radicalisation), υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και νέων στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, η οπτική του φύλου στη ριζοσπαστικοποίηση.

 

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θα εισηγηθούν το περιεχόμενο της διδασκαλίαςστους κατά περίπτωση ωφελούμενους, έπειτα από υπόδειξη του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά την επιλογή τους για την κατάλληλη προετοιμασία τους. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ανάθεση της διενέργειας περισσοτέρων του ενός εργαστηρίων, σε ένα φυσικό πρόσωπο, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων απαιτείται να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 

(Α) Υποχρεωτικά

 

  • Κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πεδίο συναφές με ένα ή περισσότερα από τα επιμέρους αντικείμενα της Δράσης.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή/και έρευνας, στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα, κατά την τελευταία δεκαετία.
  • Ελληνική ως μητρική γλώσσα.

 

(Β) Προαιρετικά (συνεκτιμώμενα)

 

  • Κατοχή μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού διπλώματος.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (μονογραφίες, άρθρα) σε πεδία εμπίπτοντα στο γενικό και τα ειδικότερα αντικείμενα της Δράσης.
  • Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με τη δράση πεδία.
  • Αποδεδειγμένη παθητική ή ενεργητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα(έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα των βασικών δημοσιεύσεων (εάν υποβάλλονται).

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας

 

έως και 1 Ιουλίου 2016  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα ΡΑΒΒΑ Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 319).

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318).

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon