Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 263 από 15/06/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την θέση ενός (1) Επιστημονικού συνεργάτη ως Επιστημονικού Υπευθύνου της Δράσης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα απασχοληθεί στα δύο έργα της Δράσης («Πραγματοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών» και «Έκδοση εγχειριδίου για πρόσληψη της ριζοσπαστικοποίησης»), έως και την ολοκλήρωσή της, ήτοι έως 15.10.2016.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:

1. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε πεδίο συναφές με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης.

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (μονογραφίες, άρθρα) σε πεδία εμπίπτοντα στο γενικό και τα ειδικότερα αντικείμενα της Δράσης.

3. Τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, σε πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, ή τουλάχιστον δεκαπενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε συγγενή με το αντικείμενο της δράσης πεδία.

4. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διεύθυνση ερευνητικών/επιστημονικών έργων, εργασιών ή/και διατριβών, σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα, σε πεδία συναφή με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα(έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα των βασικών δημοσιεύσεων.

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας

 

έως και 1 Ιουλίου 2016  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα ΡΑΒΒΑ Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 319).

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318). Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon