Αθήνα, 01 Ιουνίου 2016

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Ν.Π.Ι.Δ) στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών του, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση τοξοτών παραθύρων και αντίστοιχων μαρμαροποδιών προς αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιών, φθαρμένων και οξειδωμένων παραθύρων στους εσωτερικούς διαδρόμους των εγκαταστάσεών του, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 96, στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέσω απευθείας ανάθεσης, με πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΕ.Α. έτους 2016 και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

 

Ειδικότερα, η προμήθεια και τοποθέτηση τοξοτών παράθυρων και αντίστοιχων μαρμαροποδιών στους διαδρόμους των εγκαταστάσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. αφορούν στα εξής:

1. Αντικατάσταση έντεκα (11) παλαιών σιδερένιων τοξοτών παραθύρων με ισάριθμα καινούργια παράθυρα από αλουμίνιο, βαμμένα στο ίδιο χρώμα με τα παλαιά (απόχρωση του μπλε).

Αναλυτικότερα, απαιτείται προμήθεια και τοποθέτηση έντεκα (11) τοξοτών παραθύρων αλουμινίου, με μονούς ενισχυμένους υαλοπίνακες, εκ των οποίων:

α) οκτώ (8) είναι διαστάσεων περίπου 2,70m Χ 2,70m (Υ) και

β) τρία (3) είναι διαστάσεων περίπου 2,70mX 3,00m (Y).

 

Όλα τα παράθυρα είναι χωρισμένα σε τμήματα με καίτια. Επιπρόσθετα, τρία (3) εκ των έντεκα (11) ανωτέρω παραθύρων (τα οποία θα υποδειχθούν από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου) πρέπει να φέρουν ανοιγόμενα τμήματα στο κάτω μέρος τους. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνονται το βάψιμο των αλουμινίων και τα μερεμέτια - σοβατίσματα που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση των παλαιών παραθύρων.

2. Παράλληλα με την αντικατάσταση των προαναφερόμενων παραθύρων απαιτείται και η αντικατάσταση των αντίστοιχων φθαρμένων μαρμαροποδιών.

Αναλυτικότερα, απαιτούνται τα κάτωθι:

α) Προμήθεια και τοποθέτηση έντεκα (11) μαρμάρινων πλακιδίων, διαστάσεων 2,70 Χ 0,20 Χ 0,02 m και

 

β) Εργασίες αποκατάστασης με καθαρισμό και μερεμέτι των διάκενων που υφίστανται στο κάτω μέρος τεσσάρων (4) παραθύρων του διαδρόμου της Β/Δ πτέρυγας των εγκαταστάσεων (καθ’ υπόδειξη του Τεχνικού Υπεύθυνου του έργου).

 

3. Για την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης, απαιτείται η κάλυψη των κενών που θα υπάρξουν στα σημεία ένωσης των καινούργιων τοξοτών παραθύρων με την τοιχοποιία και η πλήρη αποκατάσταση της τοιχοποιίας περιμετρικά των κουφωμάτων.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των τοξοτών παράθυρων θα πρέπεινα έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Η προμήθεια και τοποθέτηση, οι τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, περιγράφονται και προδιαγράφονται στο«Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.καιpip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00’, συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

 

• Τίτλος Μηνύματος:«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τοξοτών παράθυρων και μαρμαροποδιών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στους διαδρόμους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.»

• Επωνυμία

• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

• Δραστηριότητα Εταιρείας

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας, έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας για την επιτόπου αυτοψία των προς αντικατάσταση παραθύρων.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Οικονομικής Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η προσφορά τους για το σύνολο των εργασιών στην ηλεκτρονική διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.και pip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00’.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλέφωνο 210 7710805 εσωτ. 346 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Πετρούλιας)

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon