Αθήνα, 6 Μαϊου 2011

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ορίστηκε ως ο αρμόδιος φορέας και ως εθνικό σημείο επαφής σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους. Σχετικό το υπ' αριθμό 39 από 6-5-2011 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon