Αναθέτουσα Αρχή

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κώδικας

11527

Τηλέφωνο

2107710805

Αρμόδιοι

Δημήτριος Αλειφέρης, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kemea.gr

Είδος Διαγωνισμού

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Καταληκτικός Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία: 26.4.2020, ημέρα: Κυριακή, ώρα 23.59π.μ.

Περιγραφή ειδών

Ανάθεση υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Έργου Peer2Peer

CPV

73430000-5 Δοκιμές και αξιολόγηση

Διάρκεια σύμβασης

Μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης υλοποίησης του Έργου, ήτοι έως την 15.11.2021, με δυνατότητα παράτασης βάσει εγκεκριμένων τροποποιήσεων της σχετικής Συμφωνίας Χρηματοδότησης

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη

5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αριθμός Πρωτοκόλλου

16562

Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου

Ημέρα Τρίτη, Ημερομηνία: 14.4.2020

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, τo KE.ME.A. έχει αναλάβει, ως Συντονιστής, την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου, με τίτλο: “Peer2Peer: Relate schools to combat Roma dropout”– (GA No849136-Peer2Peer). Το Έργο αφορά στη μεταφορά μιας καλής πρακτικής «συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας» μεταξύ σχολείων της Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μαθητών Ρομά.

Λοιποί φορείς εταίροι του έργου είναι: το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, η ACTIONAID HELLAS, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας και η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Πακέτου Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου Έργου (WP5): “Disseminating the message of an inclusive schooling culture among all involved stakeholders”, προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης του έργου και στη βάση αυτή, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει προσφορά έως την ως άνω αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Α. Προσφορές

 1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 26.4.2020, ημέρα: Κυριακή και ώρα 23.59μμ,

α. είτε μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 11527
 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

β. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με τίτλο: Υπηρεσίες Αξιολόγησης έργου Peer2Peer (ΑΠ 16562).

 1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να μην υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
 2. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

Β. Δικαιολογητικά Συμμέτοχης

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα που ακολουθεί.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Ι.
 • Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Γ. Λοιποί όροι

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστη επαγγελματική ικανότητα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων),
 • Μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες από πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων),
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαπολιτισμικότητας και διαχείρισης κρίσεων που απορρέουν από διαπολιτισμικές συγκρούσεις (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων),
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην αξιολόγηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην προετοιμασία, στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών μελετών και στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (απαραίτητη η υποβολή δειγμάτων σχετικών παραδοτέων, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων),
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων πιστοποιητικών),
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη η υποβολή δειγμάτων σχετικών παραδοτέων, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων),
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία και ικανότητα συνεργασίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
 1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
 2. Η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
 3. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και τις σχετικές περί δημοσίων συμβάσεων ν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ. Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΙΔΟΣ

Συνολική Τιμή

χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Συνολική Τιμή

Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης του έργου Peer2Peer

     

Σημειώνεται ότι η παρούσα παροχή υπηρεσιών υπόκειται στους εκάστοτε φόρους και νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους.

Ε. Περιγραφή Αιτούμενων Υπηρεσιών

Στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης της υλοποίησης του Έργου είναι η αποτίμηση του επιπέδου δέσμευσης στους στόχους του Έργου, η ποιότητα των παραδοτέων και ερευνητικών εκπαιδευτικών και πιλοτικών δράσεών του, η δέσμευση στο χρονοπρογραμματισμό των δράσεων, το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του Έργου και η εκτίμηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του Έργου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • 1. «Διαμόρφωση Πλάνου Αξιολόγησης»: Ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου, καθορισμός και διαμόρφωση του πλαισίου και του πλάνου αξιολόγησης, προσδιορισμός της μεθοδολογίας και των εργαλείων της αξιολόγησης, χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών, προσδιορισμός των εμπλεκόμενων μελών της ομάδας έργου και της ομάδας στόχου στις φάσεις της αξιολόγησης και, τέλος, προσδιορισμός του σκοπού και του στόχου της αξιολόγησης.
 • 2. «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»: Αξιοποίηση δεδομένων τoυ Σχεδίου Παρακολούθησης και προσδιορισμός κρίσιμων ζητημάτων. Αποτίμηση της συνέπειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το έργο μεθοδολογία υλοποίησης και τους αρχικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας παρακολούθησης. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων και τυχόν βελτιωτικών ενεργειών ή αναπροσαρμογών.
 • 3. «Έκθεση Τελικής Αποτίμησης»: Εστίαση στους στόχους του Έργου και στους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύνολο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης τίθενται υπό εξωτερική αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τα επιμέρους στάδια της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας πρόκειται να εξειδικευθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς προβλέψεις της Συμφωνίας Χρηματοδότησης 849136-Peer2Peer.

ΣΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

 1. Τεκμηρίωση επαγγελματικής ικανότητας: όλα τα αποδεικτικά μέσα για την επαγγελματική

ικανότητα, όπως έχει περιγραφεί. (βλ. ανωτέρω υπό Γ).

2.1 Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών

2.2 Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπ. ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (βλ. ανωτέρω υπό Δ.).

2.3 Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (βλ. ανωτέρω υπό Β.).

2.4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: α. αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, β. η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και γ. τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.

2.5 Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, σε μορφή europass

2.6 Ασφαλιστική Ενημερότητα

2.7 Φορολογική Ενημερότητα (για φορείς δημοσίου πλην κεντρικής κυβέρνησης)

(Τα 2.5 και 2.6 προβλέπονται να υποβληθούν στο ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την ανάδειξη του αναδόχου και κατόπιν ενημέρωσης του από την Ομάδα υλοποίησης του έργου)

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon