Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου ως μέλος της 5μελούς Συγγραφικής / Εκπαιδευτικής Ομάδας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Αθήνα, 06-02-2020

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στο Μαρκόπουλο - Μεσογαίας και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II). 

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

 

Τα Πακέτα Εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αφορούν:

 

ΕΡΓΟ 1 «Δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου»:

Π.Ε. 0 : Διοίκηση, Συντονισμός, Αξιολόγηση και Διάχυση έργου.

Π.Ε.1: Διαμόρφωση, συντήρηση και κατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Π.Ε. 2 : Εξοπλισμός εκπαιδευτικών αιθουσών, κοιτώνων διαμονής και υποστηρικτών χώρων. 

Π.Ε.3  Προμήθεια αναλώσιμων ΧΒΡΠ-Ε.

Π.Ε.4 : Διάχυση- Δημοσιότητα

 

ΕΡΓΟ 2: «Εκπαιδεύσεις»:

Π.Ε. 0 : Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

Π.Ε. 1 : Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Πλαισίου και Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Π.Ε. 2 : Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων

Π.Ε. 3: Δημιουργία Ειδικού Εγχειριδίου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε. 1, Π.Ε. 2 και Π.Ε. 3 του Έργου 2 «Εκπαιδεύσεις», προβλέπεται η επιλογή 5μελούς Συγγραφικής/Εκπαιδευτικής Ομάδας, αποτελούμενη από:

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις - Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Προϋποθέσεις-Καθήκοντα)

 

Στη βάση αυτή προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους έως την 24:00 ώρα της 14 Φεβρουαρίου 2020 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cbrn-e.gr

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω αρχεία:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/

 

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ ́ αριθμ 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon