10/09/2018
 
Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις
που αφορούν την υπ’ αριθμ. 1278/8/4-γ’ από 27/08/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτιμώμενης αξίας 58.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC003602924 2018-08-27) για την προμήθεια λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», ενημερώνουμε τους υποψήφιους αναδόχους ότι εγγύηση συμμετοχής δεν ζητείται γι’ αυτό το διαγωνισμό. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την παρακάτω διόρθωση του τεύχους της Διακήρυξης:

Παράγραφος 4.1 σελίδα 33: «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Παρούσας Διακήρυξης»

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon