Το ΚΕΜΕΑ ως συντονιστής του έργου SSEE (Shielding Southeastern Europe for CBRNe Threats), προβαίνει στην Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών ειδών προστασίας από ΧΒΡΠΕ όπως προβλέπεται από το καταστατικό του εν λόγω έργου.

Αριθμοί ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):

ΑΔΑΜ: 18REQ002867484

ΑΔΑΜ: 18REQ002867552

ΑΔΑΜ: 18REQ002867666

ΑΔΑΜ: 18PROC002867964

ΑΔΑΜ: 18PROC002868020

Αριθμός Ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6Η3ΡΟΡ9Δ-ΩΦΞ

Αριθμός Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ: 56107

Ημερομηνία δημοσίευσης: Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Προφορών: Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Για να δείτε την Διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/40000008457)

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon