Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με αριθμό μελέτης: 8127/2017 (ΑΔΑΜ 17PROC002203914) οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς τα κάτωθι, διορθωμένα, έντυπα οικονομιών προσφορών:

  1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων)
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45431100-8 (Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων)
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το CPV 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon