Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο  «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και λαμβάνοντας υπόψη α. την υπ' αριθ. 266 από 19/07/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, β. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, γ. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων και ε. την υπ’ αρίθμ. ISF-P/60/2-λγ από 09/05/2016 Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020, επαναπροκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού συνεργάτη ως Συντονιστή της Δράσης. Ο Συντονιστής θα απασχοληθεί στα δύο έργα της Δράσης («Πραγματοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών» και «Έκδοση εγχειριδίου για πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης»), έως και την ολοκλήρωσή της, ήτοι έως 15.10.2016.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Συντονιστής του έργου (projectmanager) απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:

(Α) Υποχρεωτικά

• Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες.
• Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή/και έρευνας, στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα, κατά την τελευταία δεκαετία.
• Τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα, σε οποιοδήποτε πεδίο, κατά την τελευταία δεκαετία.
• Ελληνική ως μητρική γλώσσα.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Ν. 2740/1999, όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).

(Β) Προαιρετικά (συνεκτιμώμενα)

• Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
• Προηγούμενη εμπειρία στη διοίκηση έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά προτίμηση και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με τη δράση πεδία.
• Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με την εκπαίδευση και κατάρτιση πεδία.
• Διεύθυνση ερευνητικών μονάδων ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (π.χ. εποπτεία πτυχιακών, μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών ερευνών) στις ανθρωπιστικές ή/και κοινωνικές επιστήμες.
• Αποδεδειγμένη παθητική ή ενεργητική γνώση άλλων γλωσσών, πλην της Ελληνικής, της Αγγλικής και Γαλλικής.
• Χρηστική γνώση βασικών πληροφοριακών εργαλείων (εφαρμογών γραφείου, π.χ. MicrosoftOffice, LibreOffice και Διαδικτύου) και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργου (π.χ. MicrosoftProject).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.
2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα των βασικών δημοσιεύσεων.
3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας.

έως και 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 18.00  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κο Αλειφέρη Δημήτριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 345).

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318). Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon