Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Tον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 2. Tον κανονισμό αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων
 3. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. ISF-P/90/1-κγ από 14/06/2016 Απόφαση Χορήγηση της Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020
 5. Την Α.Π. 79079 από 25-07-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 του υπ΄ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2  με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 6. Το υπ’ αριθ. 1278 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στον Ειδικό Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις» και στο Εθνικό Στόχο «Υποδομές» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020.
 7. Την Α.Π. 1572 από 29-05-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα με τίτλο: «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».
 8. Την υπ’ αριθμ. 260 από 20-04-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 9. Την υπ’ αριθμ. 268 από 08-08-2016 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, με συνολικό προϋπολογισμό έως 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Tο αντικείμενο των εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών στα κάτωθι πακέτα εργασίας:

 1. ΠΕ 4 : Δικτύωση φορέων και διάχυση δράσεων
 2. ΠΕ 5 : Ασκήσεις ετοιμότητας

 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών του αναδόχου:

Τίτλος Παραδοτέου

 Εργασίες / Υπηρεσίες

«Δικτύωση Φορέων και Διάχυση Δράσεων: Βίντεο παρουσίασης της Δράσης ISF-P/ΕΥΖΣ του ΚΕΜΕΑ»

 Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού (βίντεο) για τη συνολική παρουσίαση της δράσης ΕΥΖΣ (ISF-P) του ΚΕΜΕΑ.  επαγγελματικής ποιότητας με αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού από τις προηγούμενες δράσεις του έργου με ενδεχόμενες προσθήκες από δημόσια διαθέσιμο υλικό για θέματα προστασίας των κρίσιμων υποδομών.

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει οπτικοακουστικό υλικό 4’ (μικρής) και 10’ (μεγάλης) διάρκειας με αντικείμενο την προστασία των κρίσιμων υποδομών, τις Δράσεις του έργου ΕΥΖΣ και τα αποτελέσματά του που περιλαμβάνουν α. τα πρότυπα σχέδια ασφάλειας β. τις ασκήσεις ετοιμότητας γ. τα συνέδρια του ΚΕΜΕΑ για τις κρίσιμες υποδομές και δ. το πιλοτικό συντονιστικό κέντρο του ΚΕΜΕΑ για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί στον ανάδοχο οπτικοακουστικό υλικό από τις προαναφερόμενες δράσεις καθώς και ότι άλλο σχετικό υλικό εκτιμά το ΚΕΜΕΑ ότι θα μπορούσε να διατεθεί και να υποστηρίξει την παραγωγή του βίντεο. H ακριβής δομή του οπτικοακουστικού υλικού καθώς και η σκηνοθεσία και εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τον ανάδοχο.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά-τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους στόχους της διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων της Δράσης ΕΥΖΣ. Ειδικότερα οι ανάγκες παραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δυνατότητες-υποχρεώσεις από τον Ανάδοχο :
• Σκηνοθεσία,
• Δημιουργία storyboard,
• Διαχείριση, montage και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,
• Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων και φωτογράφιση με επαγγελματική κάμερα και φωτισμό εφόσον απαιτηθεί (η εξασφάλιση άδειας βιντεοσκόπησης στους απαιτούμενους χώρους αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου),
• Αφήγηση σεναρίου (voiceover) και ηχογράφηση σε υψηλή ποιότητα ήχου,
• Sound-design - Μίξη ήχου με monitors,
• Ηχογράφηση πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία πρωτότυπης μουσικής επένδυσης η χρήση της οποίας θα γίνει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα σενάρια και ο ανάδοχος θα κατέχει πνευματικά δικαιώματα.

Η ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (με κριτήριο ανάθεση τη οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ), θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης έργου, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν/υπηρεσία από το ΚΕ.ΜΕ.Α.. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες συμμετοχής θα βρείτε στα κάτωθι αρχεία:

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon