Τίτλος: Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform

 

Αριθμός Σύμβασης: 607881

 

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2014 – 31 Mαρτίου 2016

 

Σύνδεσμοι:  CORDIS  Website LinkedIn

 

Αντικείμενο Έρευνας:

Text

 


 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο"

 

EABlogo

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Βιομετρικά (ΕΑΒ) είναι η κύρια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης όλων των συναφών με τα βιομετρικά φορέων (ερευνητικών, βιομηχανικών, τελικών χρηστών, νομικών και κοινωνιολογικών), με στόχο την επικοινωνία, γνωστοποίηση, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη προγραμμάτων. Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας – ΚΕΜΕΑ είναι δραστήριο μέλος του ΕΑΒ από τον Ιανουάριο 2016, μετέχοντας σε τακτές συναντήσεις και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη τεχνολογιών με χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών σε θέματα ασφάλειας, όπως αναγνώριση εθνικών ταυτοτήτων, διαβατηρίων για τον έλεγχο ταξιδιωτών από χώρες εκτός Schengen κ.α.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Βιομετρικά (ΕΑΒ) λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος όλων των φορέων εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων με τη θεματική ενότητα των βιομετρικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσμοθετόντας ένα Πανευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών σημείων επαφής το οποίο αναπτύσει προγράμματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος και απασχολούν όλους τους εμπλεκόμενους.

O EAB δεσμεύεται στην ανάπτυξη και διάχυση τεχνολογιών και υπηρεσιών που έχουν ως γνώμονα την ασφάλεια, διαδραστικότητα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όραμα και στόχος του ΕΑΒ είναι η χρήση των βιομετρικών και των συναφών τεχνολογιών στην υπηρεσία και το όφελος όλων των πολιτών.

Eπισκευθείτε την Ιστοσελίδα του ΕΑΒ στο www.eab.org

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του Internet (Safenet), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της γενικής διεύθυνσης DG HOME AFFAIRS της Ε.Ε, έχουν δημιουργήσει το Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (GCC).

Η Θεματική Κοινότητα για την Δημόσια Ασφάλεια στην Ευρώπη (Public Safety Communication Europe Forum - PSCE) είναι ένα Forum που στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παροχής Επικοινωνιών Δημόσιας Ασφάλειας, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και ασφάλειας των πολιτών στη διάρκεια κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon