Οι Υποδομές Ζωτικής Σημασίας ως δημόσιες ή ιδιωτικές υποδομές (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, υγειονομικός κλάδος, κυβερνητικές υπηρεσίες), οι οποίες έχουν κρίσιμο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να προστατεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας τους, θα δημιουργούσε  σημαντικά προβλήματα στην ομαλότητα λειτουργίας της κοινωνίας. Απαιτείται  επομένως η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων για το προσωπικό των Υπηρεσιών που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στην προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και των λειτουργών / διαχειριστών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας μέσα από την εκπαίδευση των λειτουργών, αλλά και των στελεχών των υπηρεσιών που εμπλέκονται με την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Στόχο της δράσης αποτελεί η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση: α) των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και β) των λειτουργών/διαχειριστών υποδομών ζωτικής σημασίας. Μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού, ανάλυσης βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και επικοινωνιακής διαχείρισης, θα επιτευχθεί η μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας, ώστε οι Υποδομές να γίνουν ανθεκτικότερες στις διαφοροποιούμενες και πολυπαραμετρικές απειλές.

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Τα Πακέτα Εργασίας της δράσης είναι τα παρακάτω:

Πακέτο Εργασίας 0: Διοίκηση και Συντονισμός έργου
Πακέτο Εργασίας 1: Συγκρότηση Εκπαιδευτικής Ομάδας, Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Πλαισίου, Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Δημιουργία Ειδικού Εγχειριδίου.
Πακέτο Εργασίας 2:  Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
Πακέτο Εργασίας 3: Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων
Πακέτο Εργασίας 4: Αναπαραγωγή  Ειδικού Εγχειριδίου
Πακέτο Εργασίας 5:  Διάχυση- Δημοσιότητα

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας / Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας».

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

 

 

 

European Commission

 

 

 

 

Horizon